BUDDHA WAJANA :

Home » » พระสูตร : ทรัพย์ในอริยวินัย (นัยที่ ๒)

พระสูตร : ทรัพย์ในอริยวินัย (นัยที่ ๒)

เขียนโดย Unknown เมื่อวันที่ วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 20:40 น.
พระสูตร : ทรัพย์ในอริยวินัย (นัยที่ ๒)

ภิกษุทั้งหลาย! ทรัพย์ ๗ ประการเหล่านี้มีอยู่ ๗ ประการเป็นอย่างไร คือ

(1) ทรัพย์คือ ศรัทธา
(2) ทรัพย์คือ ศีล
(3) ทรัพย์คือ หิริ
(4) ทรัพย์คือ โอตตัปปะ
(5) ทรัพย์คือ สุตะ
(6) ทรัพย์คือ จาคะ
(7) ทรัพย์คือ ปัญญา

ภิกษุทั้งหลาย! ก็ทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มี
ศรัทธา ย่อมเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่า แม้เพราะ
เหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ... เป็นผู้เบิกบานแล้ว
เป็นผู้จําแนกธรรม นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศรัทธา.

ภิกษุทั้งหลาย! ก็ทรัพย์คือศีลเป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เว้น
ขาดจากการฆ่าสัตว์ ... จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศีล.

ภิกษุทั้งหลาย! ก็ทรัพย์คือหิริเป็นอย่างไร.


ภิกษุทั้งหลาย! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มี
ความละอาย คือ ละอายต่อกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ละอายต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันเป็นบาป นี้เรียกว่า
ทรัพย์คือหิริ.

ภิกษุทั้งหลาย! ก็ทรัพย์คือโอตตัปปะเป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น
ผู้มีความสะดุ้งกลัว คือ สะดุ้งกลัวต่อกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต สะดุ้งกลัวต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันเป็นบาป
นี้เรียกว่า ทรัพย์คือโอตตัปปะ.

ภิกษุทั้งหลาย! ก็ทรัพย์คือสุตะเป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น
พหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้สดับมามาก ทรงจําได้
คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิซึ่งธรรมทั้งหลาย
อันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถะ ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์
สิ้นเชิง นี้เรียกว่า ทรัพย์คือสุตะ.

ภิกษุทั้งหลาย! ก็ทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีใจ
ปราศจากมลทินคือความตระหนี่ อยู่ครองเรือน มีการบริจาค
อันปล่อยอยู่เป็นประจํา มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็น
ผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน นี้เรียกว่า
ทรัพย์คือจาคะ.

ภิกษุทั้งหลาย! ก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มี
ปัญญา คือ ประกอบด้วยปัญญาที่กําหนดความเกิดและความดับ
เป็นอริยะ ชําแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ นี้เรียกว่า
ทรัพย์คือปัญญา.

ภิกษุทั้งหลาย! นี้แล ทรัพย์ ๗ ประการ.

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ทรัพย์ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ
และปัญญาเป็นที่ ๗

ทรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใด เป็นหญิงหรือชายก็ตาม

บัณฑิตเรียกผู้นั้นว่า เป็นผู้ไม่ยากจน ชีวิตของผู้นั้น
ไม่เปล่าประโยชน์

เพราะฉะนั้นท่านผู้มีปัญญา เมื่อระลึกถึงคําสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงประกอบศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส
และการเห็นธรรม.

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๕/๖. { หนังสือทาน พระสูตรที่ ๒๖ }


Share this article :
 
Copyright © 2559. พุทธวจนล้านนาเรดิโอ ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง - All Rights Reserved
Support : บ้านตามรอยธรรม | ร้านจันทร์ดี | พุทธวจนเชียงใหม่
Creating Website : Johny Template| Mas Template
Template Design by Creating Website Published by Mas Template