BUDDHA WAJANA :

Home » » พระสูตร : ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ

พระสูตร : ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ

เขียนโดย Unknown เมื่อวันที่ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 18:03 น.พระสูตร : ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ

... ผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ ผู้ใดย่อม
ให้เครื่องนุ่งห่ม ที่นอน ข้าว น้ํา และปัจจัยมีประการต่างๆ
ด้วยความพอใจ ในท่านผู้ประพฤติตรง สิ่งของที่ให้ไปแล้ว
นั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้ว สละแล้วไม่คิดเอาคืน ผู้นั้น
เป็นสัปบุรุษ ทราบชัดว่าพระอรหันต์เปรียบด้วยนาบุญ
บริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากแล้ว ชื่อว่าให้ของที่พอใจ ย่อมได้
ของที่พอใจ ดังนี้.

...ผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ ผู้ให้ของที่เลิศ
ย่อมได้ของที่เลิศ ผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดี และผู้ให้ของ
ที่ประเสริฐ ย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐ นรชนใดให้ของที่เลิศ
ให้ของที่ดี และให้ของที่ประเสริฐ นรชนนั้นจะบังเกิด ณ
ที่ใดๆ ย่อมมีอายุยืน มียศ ดังนี้.

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๕๓/๔๔. { หนังสือทาน พระสูตรที่ ๐๗ }

Share this article :
 
Copyright © 2559. พุทธวจนล้านนาเรดิโอ ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง - All Rights Reserved
Support : บ้านตามรอยธรรม | ร้านจันทร์ดี | พุทธวจนเชียงใหม่
Creating Website : Johny Template| Mas Template
Template Design by Creating Website Published by Mas Template