BUDDHA WAJANA :

Home » » พระสูตร : อานิสงส์แห่งการให้ทาน

พระสูตร : อานิสงส์แห่งการให้ทาน

เขียนโดย Unknown เมื่อวันที่ วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 14:49 น.พระสูตร : อานิสงส์แห่งการให้ทาน

ภิกษุทั้งหลาย!  อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการ
นี้มีอยู่ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ

(1) ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมาก
(2) สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน
(3) กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรทั่วไป
(4) ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์
(5) ผู้ให้ทานเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

ภิกษุทั้งหลาย!  นี้แล อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการ.

ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก ชื่อว่า
ดําเนินตามธรรมของสัปบุรุษ สัปบุรุษผู้สงบ ผู้สํารวมอินทรีย์
ประกอบพรหมจรรย์ ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อ สัปบุรุษ
เหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นที่บรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขา
เขาได้ทราบชัดแล้ว ย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้ ปรินิพพาน
ในโลกนี้.

-บาลี ปญฺจก อํ. ๒๒/๔๓/๓๕ { หนังสือทาน พระสูตรที่ ๐๔ }

Share this article :
 
Copyright © 2559. พุทธวจนล้านนาเรดิโอ ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง - All Rights Reserved
Support : บ้านตามรอยธรรม | ร้านจันทร์ดี | พุทธวจนเชียงใหม่
Creating Website : Johny Template| Mas Template
Template Design by Creating Website Published by Mas Template