BUDDHA WAJANA :

Home » » พระสูตร : ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน

พระสูตร : ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน

เขียนโดย Unknown เมื่อวันที่ วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 20:00 น.พระสูตร : ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน

พราหมณ์!  ข้าวยาคูมีคุณ ๑๐ อย่าง ๑๐ อย่าง
เป็นอย่างไร คือ ผู้ให้ข้าวยาคู ชื่อว่าให้อายุ ให้วรรณะ ให้
สุข ให้กําลัง ให้ปฏิภาณ ข้าวยาคูที่ดื่มแล้วกําจัดความหิว
บรรเทาความระหาย ทําลมให้เดินคล่อง ล้างลําไส้ ย่อย
อาหารที่เหลืออยู่.

พราหมณ์!  เหล่านี้แล คือคุณของข้าวยาคู ๑๐ อย่าง.

จากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคํา อนุโมทนา ดังนี้

ทายกใดถวายข้าวยาคูโดยเคารพตามกาลแก่ปฏิคาหก
ผู้สํารวมแล้ว ผู้บริโภคโภชนะอันผู้อื่นถวาย ทายกนั้นชื่อว่า
ตามเพิ่มให้ซึ่งสถานะ ๑๐ อย่างแก่ปฏิคาหกนั้น

คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ย่อมเกิดแก่
ปฏิคาหกนั้น แต่นั้นข้าวยาคูย่อมกําจัดความหิว ความระหาย
ทําลมให้เดินคล่อง ล้างลําไส้ และย่อยอาหาร ข้าวยาคูนั้น
พระสุคตตรัสสรรเสริญว่าเป็นเภสัช

เพราะเหตุนั้นแล มนุษย์ชนที่ต้องการสุขเป็นนิจ
ปรารถนาสุขที่เลิศ หรืออยากได้ความงามอันเพริศพริ้งใน
มนุษย์ จึงควรแท้เพื่อถวายข้าวยาคู.

-บาลี มหา. วิ. ๕/๗๖/๖๑. { หนังสือทาน พระสูตรที่ ๐๖ }

Share this article :
 
Copyright © 2559. พุทธวจนล้านนาเรดิโอ ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง - All Rights Reserved
Support : บ้านตามรอยธรรม | ร้านจันทร์ดี | พุทธวจนเชียงใหม่
Creating Website : Johny Template| Mas Template
Template Design by Creating Website Published by Mas Template